managing-training-in-difficult-times_Ուսուցման-ծախսերը-կրճատելու-11-լուծում

ՈւՍՈՒՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ ԿՐՃԱՏԵԼՈՒ 11 ԼՈՒԾՈՒՄ, ԵՐԲ ՓՈՂ ՉԿԱ

Հեշտ է կազմակերպել աշխատակիցների ուսուցումը, երբ ունեք նախատեսված բյուջե: Իսկ ի՞նչ եք անում, երբ կա բյուջեյի սղություն: Ահա 11 լուծում, որոնք կօգնեն կառավարել ուսուցման և զարգացման բաժինը՝ բյուջեյի սղության պայմաններում:

ARE YOU A LEADER OR A MANAGER? WHAT ARE THE DIFFERENCES BETWEEN LEADERSHIP AND MANAGEMENT?

In many articles and books, authors mainly try to indicate the contrast between leadership and management, by comparing their interpretations and the skills one needs to be considered a leader or manager. So, what is the meaning of the management and leadership, what skills managers and leaders are expected to have under the light of efficiency and what balance is needed between the demands of management and those of leadership?