Mergers

ԴՈւՔ ԳՏՆՎՈւՄ ԵՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ, ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ԿՐՃԱՏՈւՄՆԵՐԻ ԿԻԶԱԿԵՏՈ՞ւՄ

Կազմակերպությունների միացումը, ձեռքբերումը, աշխատակիցների կրճատումն անցումային գործընթացներ են, որոնք հանգեցնում են կազմակերպության կառուցվածքի փոփոխությունների և դրանք անհրաժեշտ է կառավարել:

ARE YOU A LEADER OR A MANAGER? WHAT ARE THE DIFFERENCES BETWEEN LEADERSHIP AND MANAGEMENT?

In many articles and books, authors mainly try to indicate the contrast between leadership and management, by comparing their interpretations and the skills one needs to be considered a leader or manager. So, what is the meaning of the management and leadership, what skills managers and leaders are expected to have under the light of efficiency and what balance is needed between the demands of management and those of leadership?